mppdns@mppd.gov.my 06-647 1122 /1335/4962/3904
Maklumat ISO

ISO 9001:2015

Di dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) berdasarkan Standard ISO 9001:2015, kefahaman semua warganegara amat penting bagi memastikan pematuhan dan keberkesanan sistem tersebut. Oleh itu, khidmat latihan dan rundingcara dari Jururunding akan membantu organisasi di dalam pembangunan dan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) dengan lebih lancar dan sistematik.

DASAR KUALITI

“MPPD komited untuk memberikan perkhidmatan perbandaran yang cepat, cekap dan berkesan bagi memenuhi keperluan pihak berkepentingan. Kualiti penyampaian perkhidmatan akan ditambah baik secara berterusan untuk menjadi Pihak Berkuasa Tempatan terunggul berteraskan pelancongan, pembangunan mampan dan komuniti sejahtera”

SENARAI PROSEDUR SISTEM PENGURUSAN KUALITI